Procedure ved køb og salg

Hvordan er proceduren ved køb og salg?
– og hvilke papirer skal være i orden?

Overdragelse af parcel og salg af hus 

Hvordan er proceduren egentlig når man vil sælge sit hus og samtidig overdrage medlemsskabet til en anden?

Foreningen ejer dit jordstykke og foreningens jord ejes samlet af alle medlemmerne. Du som medlem får tildelt brugsretten til din parcel mod at betale det fastsatte kontingent. Du ejer dog selv dit hus på parcellen.

Med salget af huset overlader det tidligere medlem sine rettigheder i foreningen til det nye medlem. Dette sker, ved at andelsbeviset overdrages til det nye medlem. Når et medlem udtræder, tilbagebetaler foreningen depositummet, excl. eventuelt indskud til el, kloak m.v., som medlemmet engang indbetalte til den kollektive byggemodning.

Hvordan er proceduren, når man vil sælge sit hus?

Sælger må først finde en køber til huset. I aftaler en pris (dette spørgsmål kan foreningen desværre ikke hjælpe jer med med). Når køber er fundet, bør sælger oplyse vedkommende om foreningens formål. Derefter henvender både køber og sælger sig på Hovedforeningens kontor i Gothersgade, medbringende:

1. Andelsbeviset.

2. Overdragelsesdokumentet.

3. Den udstedte byggetilladelse vedr. huset(ne).

4. Byggeattest eller ibrugtagningstilladelse.

5. Andre attester på huse eller dets installationer (skorstensattest f.eks.).

6. Tegninger på huset(ne).

7. Den sidste kvittering for betalt kontingent (såfremt betaling er sket indenfor de sidste 7 – 8 dage).

8. Godkendelse fra lokalbestyrelsen max. 6 mdr. gammel.

9. Vandafregning (Fra lokalbestyrelsen i Møllehøj).

10. Dokumentation for købers lovlige helårsadresse. (huslejekontrakt, andelsbevis eller ejendomsskattebillet).

Inden man kan sælge sit hus, skal byggetilladelser fra myndigheder og godkendelse fra OF-lokalområdet være indhentet. På OF’s kontor vejledes det nye medlem om OF’s formål samt om betalingsbetingelser for kontingent og depositum og får udleveret et sæt vedtægter og deklaration. Samtidig udstedes der et nyt overdragelsesdokument i det nye medlems navn.

Det nye medlem skal indbetale et depositum svarende til nutidsværdien af den kollektive byggemodning (vand, veje, klubhus, fællesarealer m.v.).

Depositummet skal betales senest ved overdragelsen.

Som ordet siger, deponerer medlemmet et beløb (depositum). Depositummet forrentes ikke, mens det står i foreningen, men som beskrevet ovenfor tilbagebetales det, når man på et senere tidspunkt sælger sit hus og overlader brugsretten af parcellen til et nyt medlem.

Såfremt parcellen er ubebygget, kan medlemmet tilbageføre parcellen til foreningen og få sit depositum tilbage (- evt. udeståender med foreningen, eller evt. udlæg/transport foretaget af f.eks. kreditorer eller andre).

Se evt. mere om regler på Hovedforeningens hjemmeside www.of-fritid.dk