Om Omegnens Fritidshaveforening

Hovedforeningen Omegnens Fritidshaveforening (O.F.) er stiftet 25.februar 1966 på Birkerød Kro. I protest mod de høje grundpriser dannede 21 mennesker en andelsforening, hvis formål skulle være at købe eller leje jord, som derefter skulle overdrages kommende medlemmer. Dette er en grundlæggende ide i O.F. og er nedfældet, som O.F.’s formålsparagraf i vedtægterne § 2. Hver af de 21 stiftere tegnede sig for en andel på kr. 250,00. det var start kapitalen. Første område var Frølunde, der i 1966 blev købt af en gårdejer.

I 1968/69 udkom forenings første medlemsblad. Allerede i 1969 købte foreningen 10 tdr. land ved Vesterlyng i Nordvestsjælland og i 1970 blev Møllehøj i Hedehusene købt. Her har OF Møllehøj idag 379 parceller og beboerne ejer deres huse, men lejer grunden af Omegnens Fritidshaveforening. Omegnens Fritidshaveforening har ialt 1665 medlemmer (fordelt på 8 lokalafdelinger) som ejer den samlede jord.

Omegnens Fritidshaveforening har udgivet denne folder med information om OF. Klik her for at læse OF-brochuren.

Historie

Møllehøj gennem 40 år 1971-2011

For 40 år siden var der flere havefolk fra “Solager” der havde fået afslag på etablering af fritidshaver i området og derfor måtte se sig om efter noget nyt.

Allerførste henvendelse var til kolonihaveforbundet, men da der var mange på ventelisten til
haver, ville det tage alt for lang tid, før det blev folkene fra Solagers tur.

De havde besluttet i foreningerne i Solager, at de Ville forsøge at få et areal, hvor alle havde mulighed for at etablere sig.

Ved et tilfælde hørte de om Omegnens Fritidshaveforening, som på dette tidspunkt opkøbte arealer rundt om på Sjælland til fritidshaver. De hørte, at Møllehøj i Hedehusene, i regionsplanen var udlagt til haver.

Allerførst forespurgte man i Kolonihaveforbundet om dette kunne have deres interesse men
det strandede på prisen, idet Kolonihaveforbundet kun måtte . give 3,50 kr. pr. m2.

Derefter rettede de henvendelse til Omegnens Fritidshaveforening ved Vagn Fagerlin, der
forhandlede med gårdejer Gunnar Høg og prisen blev sat til 5,00 kr. pr. m2.

Alt dette skete i 1970 og den 5. juni 1971 kunne man overtage jorden på Møllehøj.

Tilsynsrådet der skulle bestå af 5 medlemmer, blev udpeget af Hovedbestyrelsen i Omegnens Fritidshaveforening, og var på det tidspunkt formand Ejnar Uldahl Nielsen, Henning Harboe Jensen, Magnus Oehlensclæger, Gurinar Jensen og Bodil Hansen.

Opmåling af parceller blev foretaget af Vagn Fagerlin og Niels Christiansen, der gik med favnmålet og herefter lagde en sten med nr. på parcellen, og så kunne man ellers vælge, hvilken
parcel nian ønskede. Vejene blev lavet ved at der blev pløjet 2 plovfurer og imellem dem var vejen. Der.blev lagt kalksten som vejbelægning.

Man har aldrig lavet en rigtig vejkasse, hvad der desværre tydeligt ses i dag.

Den første Lokalbestyrelse blev valgt i 1972 og formanden hed Henning Harboe Jensen.

Der gik nogle år, inden der blev anlagt boldbaner og legepladser.

Dette til trods for, at det var med i beregningerne, da vi overtog parcellerne og at dette skullegøres ved frivilligt arbejde.

Ved generalforsamlingen i 1976 blev Bent Christensen og Frank Jensen valgt ind i bestyrelsen.
De gjorde begge to et kæmpe arbejde med vedligeholdelse af de grønne områder, ligesom Henning Harboe Jensen gjorde med at få anlagt legepladser.

I 1976 begyndte forhandlingerne med Høje Taastrup Kommune vedrørende etablering af kloak og indlæggelse af elektricitet på parcellerne. Man gjorde meget for at blive fritaget for etablering af kloak, idet det var det dyreste projekt, men da Omegnens Fritidshaveforening
selv havde skrevet under på at det skulle etableres, måtte man bøje sig.

I dag er alle. glade for at kloakkering blev etableret. Der var mange problemer ved etablering af kloak, idet Kommunen ikke ville etablere et lån og Møllehøj måtte ud på det private lånemarked. Her gjorde Ejnar Uldahl og Henning Harboe Jensen et stort arbejde, så Møllehøj fik mulighed for lån i Bikuben. Lån som alle medlemmerne kunne være tjent med.

Foreningshuset blev bygget i 1976, og nogle år senere blev der på dette lavet en tilbygning med henholdsvis toilet og en telefonboks. I 1978 fik man postudbring i _Møllehøj til hver parcel. Dette kunne kun lade sig gøre, da Møllehøj havde fået en byggetilladelse i juni 1971. Var denne kommet 3 måneder senere, skulle der have været etableret fælles anlæg ved Foreningshuset, et anlæg med 379 postkasser. En til hver parcel.

I de kommende år fik man vandmålere på hver parcel.  Og det kunne tydeligt mærkes på forbruget af vand, der faldt fra 96 m3 til 69 m3. Så det må siges, at være en klog beslutning.

I 80’eme betalte Møllehøj 220.000 kr. for vand og 140.00 kr. for renovation.

I dag betaler vi ca. 60,00 kr. pr. m3 vand. Og renovationen koster 266.000 kr. årligt.

Kilde: Jubilæumsskrift Møllehøj gennem 40 år. Klik her for at læse det.