O.F. Møllehøjs ordensregler

Haveforeningen har en række regler for dens beboer samt for ophold i området

§1 Generelt

1. Havelodderne har pligt til at efterkomme ordensreglernes bestemmelser samt at følge bestyrelsens anvisninger om ro og orden jf. O.F. vedtægtens §19 samt deklarationen for O.F. Møllehøj §9 og §10.
2. Medlemmet er ansvarlig for at ordensreglerne overholdes af alle personer som har adgang til havelodden. Lokalbestyrelsen kan gennem grundejerforeningen indstille medlemmet til sanktioner med dagbøder eller ved eksklusion ved manglende efterlevelse af ordensreglerne jf. deklarationens §11.
3. Alle medlemmer har pligt til at holde sig informeret via lokalbladet Møllehøj Information og Hovedbladet som udgives af Hovedforeningen.

§2 Havelodden

1. Havelodden skal holdes i ordentlig, ren og ryddelig stand. Dette for at undgå spredning af ukrudt og skadedyr og havelodden skal efterkomme henstillinger fra lokalbestyrelsen eller dertil udpegede udvalgspersoner.
2. Hække og buske mod vej, parkeringspladser og stier må maksimalt være 180 cm. Højden måles fra tilstødende vejmidte.
3. Græsplæne skal klippes så det fremstår pænt hele året.
4. Postkassen skal være placeret i henhold til postvæsenets regler og indeholde navn og havens husnummer.
5. Havens husnummer skal være opsat, så det er synligt fra haveindgangen, evt. på postkassen.
6. Enhver form for afbrænding, herunder afbrænding af haveaffald er ikke tilladt på havelodden. Der må af sikkerhedshensyn ikke etableres åbent ildsted på det enkelte havelod, dog er grill og pejs undtaget.
7. Trailere på havelodden skal være indregistrerede og have synlig nummerplade.
8. Bestyrelsen kan påbyde træfældning eller beskæring, hvor en beplantning er til gene for andre.
9. Ved byggeri/renovering skal alt byggeaffald være fjernet senest 14 dage efter afslutning af byggeri.
10. Ved manglende opfyldelse af én skriftlig advarsel fra lokalbestyrelsen eller dennes udpegede udvalgsmedlemmer om misligholdelse af græsplæne, bevoksning i skel eller ophobning af affald på grunden, kan foreningen foretage klipning, beskæring eller bortskaffelse af affald for medlemmets regning jf. §10.

§3 Veje, stier og fællesarealer (grønne områder)

1. Det påhviler hver enkelt havelod at holde 2 meter fra haveloddens afgrænsning til tilstødende vejrabatter, stier og p-pladser, der grænser op til ens havelod i ryddelig og ordentlig stand.
2. Områder uden for egen havelod må ikke benyttes som oplagring af f.eks. byggematerialer.
3. Beplantning bl.a. i vejkryds på stamvejene, må ikke genere udsyn for trafikanterne.
4. Træer mod vej, sti og fælles arealer beskæres eller stammes op så der er en frihøjde på 3,50 meter af hensyn til bl.a. redningskøretøjer.
5. Motordrevne køretøjer på stier og grønne områder er ikke tilladt.
6. Der må på fællesområder og veje ikke efterlades eller henkastes affald.
7. Der må ikke opsættes erhvervsskilte eller virksomhedsreklame på foreningens fællesområder, veje og stier uden forudgående skriftlig tilladelse fra lokalbestyrelsen. Virksomheder kan annoncere i lokalbladet efter aftale med lokalredaktøren eller den ansvarshavende redaktør. Havelodder som ønsker at sælge, kan opsætte ”Til salg”-skilte max 2 meter fra den sælgende havelods afgrænsning.

§4 Trafik

1. Fartgrænsen i hele området er max 15 km/t.
2. Parkering på veje, grønne arealer og stier må ikke finde sted.
3. Køretøjer må kun parkeres på dertil anviste pladser, og alene af personbiler og mindre varevogne op til 3500 kg. Køretøjer over 3500 kg og uindregistrerede køretøjer samt køretøjer over 3,0 meter i højden må ikke henstilles inden for O.F. Møllehøjs område.

§5 Støj

1. Støjende redskaber må kun benyttes hverdage kl. 8:00- 20:00, søn- og helligdage kl. 9:00-12:00.
2. Musik skal holdes på et niveau, der ikke kan genere de omkringboende jf. politiets ordensbekendtgørelse.
3. Hunde må ikke forstyrre de omkringboende. Såfremt der indgives klage til lokalbestyrelsen over en hund, som forstyrrer de omkringboende, kan lokalbestyrelsen anvise havelodden til at holde hunden indelukket eller – hvis dette ikke hjælper, eller hvis hunden allerede holdes indelukket – at lade hunden fjerne fra O.F. Møllehøjs område inden for 5 dage. Fjernes hunden ikke, kan foreningen udstede dagbøder indtil forholdet er bragt i orden.

§6 Affald

Husholdningsaffald
1. Afhentning af affald: Inden for sæsonen 1. april – 30. september er der 1 gang ugentlig udlevering og afhentning af skraldeposer ved hver havelod. I uge 1, 9 og 43 uden for sæsonen vil der også blive afhentet affald.
2. Alle følgende 5 betingelser skal være opfyldt for at få afhentet husholdningsaffald. Disse er:
a. Affaldsstativet placeres tæt på indgangen til havelodden, dvs. max 0,5 meter fra indgangen.
b. Posen skal være tætbundet
c. Posen skal være placeret i eller oven på affaldsstativ, eller tæt ved indgangen.
d. Posen må max. veje 20 kg og må kun indeholde husholdningsaffald.
e. Der afhentes kun én pose pr. havelod.
Bliver din pose ikke afhentet af én af ovennævnte årsager, skal du aflevere affaldet på din helårsadresse i stedet. Det er muligt at rekvirere en ekstra pose ved henvendelse hos bestyrelsen, f.eks. hvis du skal holde fest. Se de anviste åbningstider. Brug kun poser som er udleveret af foreningen, da disse er af en kraftigere kvalitet end dem der findes i dagligvarehandelen.
Haveaffald
3. Haveaffald kan lægges på de opsatte grenpladser. Disse er udelukkende til komposterbart affald. Grene og stammer må max være 1,5 m lange og 15 cm i diameter. Personer med bil og trailer opfordres til så vidt muligt til at anvende genbrugsstationen frem for de opsatte grenpladser.
4. Afklip må ikke efterlades i sække på grenpladserne.
Byggeaffald
5. Bygge- og andet affald som ikke er beskrevet i nærværende ordensregler skal afleveres på genbrugsstation og må f.eks. ikke henlægges på grenpladserne.
Containergård v. Mosehaven/Fritidshaven
6. Containerpladsen er kameraovervåget.
7. Alle brugere af containergården skal sortere affaldet hensigtsmæssigt i de respektive containere.

§7 Husdyr og kæledyr

Hund og kat
1. Alle hunde skal registres hos bestyrelsen i Foreningshuset. Disse skal være fremsendt senest 5 dage efter anskaffelse til området. Den enkelte hund skal registreres med vellignende foto, forsikringspapir og registreringsattest fra Dansk Hunderegister.
2. Hunde skal være i snor uden for egen havelod og efterladenskaber efter hund skal fjernes og lægges i affaldsspanden.
3. Katte skal holdes inden for egen have og bør neutraliseres.
4. Kamp- og muskelhunde er ikke tilladt på O. F. Møllehøjs område heller ikke som ”gæstehunde”. Der henvises til kamp- og muskelhunde-racer som er definerede i Bekendtgørelse af lov om hunde. Kamp- og muskelhunde anskaffet før urafstemning den 10. april 2008 i O.F. Møllehøj skal desuden bære mundkurv og være i sele.
Høns og ænder
5. Maksimalt 4 høns eller 4 ænder pr. havelod er tilladt med bestyrelsens skriftlige tilladelse. Haner er ikke tilladt.
6. Medlemmet skal ansøge om tilladelsen hos bestyrelsen inden hønseholdet etableres. Der skal fremvises dokumentation for rottesikring. Tilladelsen kan til enhver tid inddrages af bestyrelsen såfremt husdyrholdet er til gene for andre.
Generelt om husdyr og kæledyr
7. Husdyr og kæledyr må ikke være til gene for andre med f.eks. støj, lugt, truende adfærd eller efterladenskaber uden for havelodden.
8. Overtrædelse medfører skriftlig advarsel fra Lokalbestyrelsen til ejeren med krav om afhændelse af dyr/dyrene inden 5 dage. Sker dette ikke, vil havelodden blive indsat til grundejerforeningen med idømmelse af dagbøder eller eksklusion af foreningen.

§8 Invasive arter

1. O.F. Møllehøj ønsker, at bevare den danske natur og dens variation. Derfor bør havelodderne fjerne Naturstyrelsens sortlistede arter fra deres havelod. Dette gælder planter, pattedyr og bløddyr. Se mere hos Naturstyrelsen eller rekvirer listen hos lokalbestyrelsen.
Særligt om rotter
2. Hvis der konstateres rotter i området skal du straks kontakte Høje Taastrup Kommunes rottefænger og meddele dette til O.F. Møllehøjs lokalbestyrelse.
3. For at undgå rotter i haveforeningen skal alle havelodder ryddes op, inden der lukkes ned for sæsonen. Undgå at have plader og lignende liggende på jorden, da dette kan være med til at rotterne kan bygge reder.

§9 Laden – Kallerupvej 43

1. Laden på Kallerupvej 43 kan udlejes til alle medlemmer i OF. Møllehøj inden for sæsonperioden.
2. Det er ikke tilladt at udleje til 3. mand.
3. Lejer skal senest ved reservation betale det aftalte lejebeløb på den af lokalbestyrelsen anviste konto eller afregne kontant i bestyrelsens åbningstid.
4. Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum.
5. Faciliteterne skal afleveres rengjorte, pæne og ryddelige samt efter mindst de samme forhold som ved modtagelsen. Herunder skal toiletter rengøres grundigt.
6. Ved manglende eller utilstrækkelig rengøring og oprydning af laden eller inventar tilbagebetales depositum ikke samt efterkrav kan påregnes.
7. Lejer accepterer og indestår for at gæster overholder reglerne i den opsatte skiltning inden for ladens område.
8. Lejer har pligt til uopfordret at oplyse om eventuelle skader og lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter, inventar og løsøre forvoldt af lejer eller dennes gæster.
9. Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser der knytter sig til lejers arrangement.
10. Gæster og lejer kan parkere ved volden langs med Kallerupvej. P-plads og have udfor Kallerupvej 41 B er privat område og må ikke anvendes.
11. Affaldssække afhentes efter arrangement såfremt følgende er opfyldt:
a. Poserne er tætbundet
b. Alle poserne er placeret inden for porten
c. Posen må max. veje 20 kg
12. Af brandhensyn må der ikke benyttes levende lys eller anden form for åben ild i laden. Tobaksrygning er heller ikke tilladt.
13. Der må ikke spilles høj musik og musik skal slukkes ved midnat. Ved skriftlige klager fra de omkringliggende huse, vil depositum ikke blive tilbagebetalt og medlemmet kan få op til 24 måneders karantæne.
14. Dørene skal holdes lukkede af hensyn til de omkringboende.
15. Der må ikke parkeres langs med Laden eller på p-plads ved Laden. Der må parkeres langs volden ud mod Kallerupvej.

§10 Dispensationer og påtaleret

1. Påtaleret i henhold til nærværende ordensregler har lokalbestyrelsen i O.F. Møllehøj og grundejerforeningen Omegnens Fritidshaveforening. Dette jf. O.F. Møllehøjs deklaration §9 og §10.
2. Overtrædes ordensreglerne og bringes forholdene ikke inden for en nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er den påtaleberettigede berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre for den vedligeholdelsespligtiges regning.

Vedtaget af O.F. Møllehøjs bestyrelse den 11. juli 2016.