O.F. Møllehøj deklaration 2016

Vedtaget på O.F. Møllehøjs generalforsamling 20. marts 2016

Indhold

§ 1 Arealets udnyttelse
§ 2 Veje, stier og fællesarealer
§ 3 Begrænsninger i benyttelsen af kolonihavehuset
§ 4 Byggeri
§ 5 El-forsyning, vandforsyning og afløb
§ 6 Hegn
§ 7 Beplantning
§ 8 Hovedforeningen
§ 9 Ordensbestemmelser
§ 10 Påtaleret
§ 11 Straffebestemmelser
§ 12 Tinglysning

§ 1 Arealets udnyttelse

Arealet skal anvendes i overensstemmelse bestemmelserne i lokalplan 5.15

§ 2 Veje, stier og fællesarealer
1. Veje, stier, parkeringspladser og grønne områder udlægges, anlægges, beplantes og vedligeholdes i overensstemmelse mod de godkendte planer og skal stedse udgøre et fællesareal for samtlige af planens havelodder.
2. Veje, stier og grønne områder vedligeholdes af Haveforeningen. Dog skal medlemmerne selv holde 2 m fra haveloddens afgrænsning mod vej, sti og fællesareal.

§ 3 Begrænsninger i benyttelsen af kolonihavehuset.

1. Kolonihavehusenes ejere skal til enhver tid kunne dokumentere, at have rådighed over en bolig til helårsbeboelse andet steds.
2. Kolonihavehusene må ikke udlejes.

§ 4 Byggeri

1. Der skal ved ethvert byggeri udfærdiges målsatte bygningstegninger visende de nye eller udvidede bygninger i målestok mindst 1:100, og situationsplan, som viser hele parcellen med alle eksisterende og nye bygninger m.m. i målforholdet 1:200. Der skal desuden redegøres for anvendte materialer til inder- og ydervægge. Tegningerne og materialebeskrivelsen sendes til kommunen og lokalbestyrelsen. Kommunen gennemgår dem i forhold til planforholdene.

§ 5 El-forsyning, vandforsyning og afløb.

1. Ejere og brugere må respektere og tåle fremføring at elektricitet gennem jordkabler. Samtidig uden erstatningskrav respektere og tåle fremføring af vandforsyningsledninger, dræn og kloakledninger, herunder fremtidige hoved- og detailkloakker samt tåle vedligeholdelse, reparation og retablering at samme. Ledningerne vil blive sikret ved servitutarealer tinglyst af ledningsejerne
2. Ændringer eller tilslutning til vandledningsnettet eller opsætning at haner må ikke foretages uden Haveforeningens godkendelse.
3. Vandspild må ikke finde sted og brønde må ikke forefindes.

§ 6 Hegn

1. Hegn må ikke være til gene for tilgrænsende parceller. Haveforeningen kan afgøre tvistigheder. Overtrædelse af givne påbud, straffes jfr. deklarationens §11.

§ 7 Beplantning

1. Ved plantning i skel såvel som ved haveloddernes beplantning er medlemmerne forpligtet til at rette sig efter de forskrifter, som Haveforeningen måtte give.
2. Haveforeningen kan påbyde træfældning eller beskæring, hvor en beplantning er til gene for andre.
3. Frihøjde på kørevejene må af hensyn til kørsel med redningskøretøjer ikke være under 3,5 meter.

§ 8 Hovedforeningen

1. Alle havelodderne er og skal være tilsluttet O.F. Omegnens Fritidshaveforening og derved underkastet dens vedtægter, love og regulativer.
2. Alle havelodder skal betale det af Haveforeningen fastsatte kontingent og årlige omkostningsbeløb samt andre beløb, som måtte pålignes parcellerne i henhold til nærværende deklaration eller Haveforeningens vedtægter.
3. Medlemmerne i området vælger en lokalbestyrelse på mindst 5 medlemmer. Denne har vidtgående beføjelser og skal f.eks. gøre indsigelser mod ureglementeret byggeri og træffe beslutninger om istandsættelse af veje m.m.
4. Lokalbestyrelsen skal sørge for, at der hersker en vis standard og en vis orden. Medlemmerne skal i enhver henseende rette sig efter lokalbestyrelsens anvisninger og henstillinger.
5. Ved overdragelse af brugsretten af den enkelte havelod, skal lokalbestyrelsens gennemgå bebyggelsen for at sikre, at bestemmelserne i lokalplanen og denne deklaration er overholdt. Om fornødent kan lokalbestyrelsen anmode Høje-Taastrup Kommune om hjælp til verificering af kolonihavehusets lovlighed.

§ 9 Ordensbestemmelser

1. De til enhver tid gældende ordensbestemmelser skal overholdes.
2. Overtrædelse af ordensbestemmelserne straffes jfr. deklarationens §11.

§ 10 Påtaleret

1. Påtaleret i henhold til nærværende deklaration har O.F. Omegnens Fritidshaveforening.

§ 11 Straffebestemmelser:

1. Overtrædelse af Haveforeningens påbud medfører pålæg af dagbøder indtil påbuddet er efterkommet. Ved undladelse af at betale dagbøder eller ved gentagne overtrædelse af bestemmelserne kan medlemmet blive ekskluderet i henhold til den enhver tid gældende vedtægt for foreningen/ejerkredsen.
2. Foreningen/ejerkredsen er alternativt berettiget til, at lade de nødvendige arbejder udføre for den vedligeholdelsespligtiges regning, efter at der givet et påbud med min. 10 dages frist. Manglende betaling for disse arbejder inddrives ved de til enhver tid gældende inkassobestemmelser.

§ 12 Tinglysning

Deklarationen lyses servitutstiftende jfr. planlovens §42.